Algemene voorwaaren

 ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer-

c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. JVE-Kitafdichting: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Arendlaan 16, 5022AV te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK- nummer
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JVE-Kitafdichting een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
 3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
 4. Overeenkomst: iedere tussen JVE-Kitafdichting en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee JVE-Kitafdichting zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens JVE- Kitafdichting uit te voeren werkzaamheden, waaronder uiteenlopend kitwerk begrepen kan
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JVE- Kitafdichting en iedere tot stand gekomen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door JVE-Kitafdichting worden
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van JVE-Kitafdichting is vrijblijvend, ook in geval door JVE-Kitafdichting is vermeld dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig JVE-Kitafdichting kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van JVE- Kitafdichting dat een kennelijke fout of vergissing De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van JVE-Kitafdichting dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van JVE-Kitafdichting door de opdrachtgever is
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die

ARTIKEL 4. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. JVE-Kitafdichting verbindt zich uitsluitend tot het verrichten van de werkzaamheden die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de opdrachtgever aan JVE-kitafdichting verschuldigde prijs tevens In geval van een verhoging van een vaste aanneemsom, zal JVE- Kitafdichting daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn JVE-Kitafdichting zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij JVE-Kitafdichting de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te JVE-Kitafdichting zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is JVE-Kitafdichting gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JVE-Kitafdichting een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Kit wordt alleen aangebracht onder omstandigheden en op hechtingsvlakken die JVE-kitafdichting geschikt Bij onder meer nat of vriezend weer zal in geval van buitenwerk niet worden gekit.
 2. Voor zover de uitvoeringsdatum bij het sluiten van de overeenkomst nog niet is overeengekomen, dient de door de opdrachtgever gewenste uitvoeringsdatum ten minste 14 werkdagen daaraan voorafgaand bij JVE-Kitafdichting bekend te
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van JVE- Kitafdichting, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door JVE-Kitafdichting voorgeschreven wijze, aan JVE-Kitafdichting De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de opdrachtgever JVE- Kitafdichting steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden zorg te dragen voor:
  • een vrij toegankelijke werkplek;
  • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt en verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te verwerken zaken;
  • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van hem te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  • het vrij maken van alle voegen, alsmede de ruimtes waarin gewerkt moet worden, alsook de aanhechtingsvlakken, van cement- en betonresten en het droog, schoon en vetvrij zijn
 5. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door JVE-Kitafdichting tewerkgestelde personen ononderbroken door kunnen werken, geen andere personen bezig zijn met het verrichten van werkzaamheden en de door JVE-Kitafdichting tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten, waaronder, indien redelijkerwijs nodig en beschikbaar, opslag- en/of
 6. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart JVE-Kitafdichting van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken
 7. Galerijvoegen dienen door de opdrachtgever vrij gehouden te worden van vuilinloop ter voorkoming van onder meer het vasthouden van Kitvoegen in galerijvoegen dienen te zijn aangebracht voordat hekwerken en/of borstweringen worden gemonteerd.
 8. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is JVE-Kitafdichting, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende (vertragings)schade aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. JVE-Kitafdichting is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de werkzaamheden te JVE-Kitafdichting is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.
 2. Onder geen beding aanvaardt JVE-Kitafdichting enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van JVE-Kitafdichting is
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die JVE-Kitafdichting bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan JVE- Kitafdichting, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van JVE-Kitafdichting, zelf partij bij de
 4. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door JVE-Kitafdichting worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. JVE-Kitafdichting gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

In het aanbod, de overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door JVE-Kitafdichting vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de overeenkomst wordt opgeleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van het op te leveren, welke de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in materialen en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de opdrachtgever in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het opgeleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe JVE-Kitafdichting zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is JVE-Kitafdichting mogelijk mede afhankelijk van de opdrachtgever en/of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan JVE-Kitafdichting toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 10, worden de verplichtingen van JVE-Kitafdichting opgeschort voor de duur van de Het bepaalde in het overige van artikel 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan JVE-Kitafdichting toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van JVE-Kitafdichting niet eerder in dan nadat de opdrachtgever JVE-Kitafdichting schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en JVE-Kitafdichting na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke
 3. Indien JVE-Kitafdichting voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is JVE-Kitafdichting gerechtigd de uitvoering q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van JVE-Kitafdichting als gevolg van een aan JVE-Kitafdichting toe te rekenen omstandigheid, e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN GARANTIE

 1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
  • aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid;
  • de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  • het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen;
  • JVE-Kitafdichting schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  • de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg

Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan JVE-Kitafdichting. De opdrachtgever dient JVE-Kitafdichting alsdan in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 1. De opdrachtgever vrijwaart JVE-Kitafdichting van aanspraken (van derden) voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door ingebruikname van reeds opgeleverde delen van het
 2. Garantie op het opgeleverde werk is uitsluitend van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en de opdrachtgever de daartoe door JVE-Kitafdichting beschikbaar gestelde garantieverklaring ondertekend en binnen de eventueel daartoe door JVE-Kitafdichting gestelde termijn aan JVE-Kitafdichting heeft geretourneerd. Indien zich binnen de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen garantieperiode een gebrek aan het opgeleverde werk voordoet dat volgens de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onder de garantie valt, zal JVE-Kitafdichting, ter zijner keuze, de gebreken herstellen dan wel de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de Indien JVE-Kitafdichting kiest voor het herstellen van de gebreken, dan bepaalt hijzelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan.
 3. In elk geval valt nimmer onder de garantie een gebrek van het opgeleverde dat het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of dat ontstaan is als gevolg van een andere niet aan JVE-Kitafdichting toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen herstellingen die niet met voorafgaande instemming van JVE-Kitafdichting zijn
 4. De opdrachtgever kan op garantie geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek aan het opgeleverde heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij JVE-Kitafdichting heeft Indien de opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor JVE- Kitafdichting uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever dan ook geen enkele verplichting voort. Voorts geldt dat indien de opdrachtgever klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de opdrachtgever eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, er voor JVE-Kitafdichting uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voortvloeit.
 5. (Lig)baden en douchebakken dienen goed ondersteund te zijn. Indien bij een garantieclaim blijkt dat de ondersteuning niet conform de montagerichtlijnen is gemaakt, zullen de ter zake de herstelwerkzaamheden gemaakte kosten aan de opdrachtgever worden

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. JVE-Kitafdichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop JVE-Kitafdichting geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen: (extreem) slechte weersomstandigheden en tekortkomingen van derden.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te
 3. Indien JVE-Kitafdichting bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 1. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. JVE-Kitafdichting is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst JVE-Kitafdichting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door JVE-Kitafdichting in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is JVE-Kitafdichting gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door JVE-Kitafdichting op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die JVE-Kitafdichting ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te
 5. Indien JVE-Kitafdichting de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van JVE-Kitafdichting vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, vierkante meterprijzen, eventuele toeslagen, alsmede eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en kosten van eventueel te huren materieel en de op- en afbouw JVE-Kitafdichting is gerechtigd eventueel redelijkerwijs te maken parkeerkosten op locatie van de wederpartij, aan de wederpartij door te berekenen.
 2. In geval van vierkante meterprijzen worden korte stukjes als volgt berekend:
  • 1 tot en met 19 centimeter: op basis van de toepasselijke halve meterprijs;
  • 20 tot en met 99 centimeter: op basis van de toepasselijke hele meterprijs;
  • 1 tot en met 99 centimeter boven een hoogte van 2 meter: op basis van de toepasselijke hele
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door JVE-Kitafdichting voorgeschreven JVE-Kitafdichting hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van (onroerende) zaken van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan JVE-Kitafdichting kan worden
 2. Bij het uitsnijden van kit uit objecten neemt JVE-Kitafdichting de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is JVE-Kitafdichting niet aansprakelijk voor schade aan objecten waar hij kit uitsnijdt, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van JVE-Kitafdichting.
 3. JVE-Kitafdichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van JVE-Kitafdichting is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van JVE- Kitafdichting in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JVE- Kitafdichting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JVE-Kitafdichting toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene
 4. Mocht JVE-Kitafdichting aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft JVE- Kitafdichting te allen tijde het recht deze schade te De opdrachtgever dient JVE-Kitafdichting hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van JVE-Kitafdichting ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van JVE-Kitafdichting is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JVE-Kitafdichting betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JVE-Kitafdichting nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door JVE-Kitafdichting afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van JVE- Kitafdichting dat krachtens die verzekering toepassing
 6. De opdrachtgever vrijwaart JVE-Kitafdichting van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan JVE-Kitafdichting toerekenbaar
 7. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever JVE-Kitafdichting van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar Indien JVE-Kitafdichting uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden JVE-Kitafdichting zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JVE-Kitafdichting, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JVE- Kitafdichting en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JVE-Kitafdichting aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te

Volg jij ons al op social media?

JVE-kitafdichting is bij veel prestigieuze projecten betrokken voor project ontwikkelaars, hoofdaannemers, woningbouwverenigingen en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in kitwerk voor zowel nieuwe applicaties als het vervangen van bestaande voegvulling.